सम्पर्क सूत्र

  • डाक पता
  • केन्द्रीय विद्यालय भांडुप, एनसीएच कॉलोनी, कांजुरमार्ग (डब्ल्यू ), मुंबई-400076
  • फोन नंबर
  • 022-25783004
  • E-mail ID
  • ppl.bhandup@kvs.gov.in/kvbhandupshift1@gmail.com/ kvbhandupshift2@gmail.com
  • लोक सभा संसदीय क्षेत्र: मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र
  • संसद सदस्य :श्री मनोज कोटक
  • राज्य : महाराष्ट्र